Tổng quan về Chương trình Đối tác YouTube

Tổng quan về Chương trình Đối tác YouTube

Tổng quan về Chương trình Đối tác YouTube

Tổng quan về Chương trình Đối tác YouTube

Truyền thông 247

Truyền thông 247
Truyền thông 247

Vào ngày 16 tháng 1 năm 2018, chúng tôi đã thông báo các yêu cầu hội đủ điều kiện mới cho Chương trình Đối tác YouTube. Khi một kênh đạt được 4.000 giờ xem trong 12 tháng qua và có 1.000 người đăng ký, kênh sẽ được xem xét để tham gia chương trình. Bạn có thể xem thêm chi tiết về Blog sáng tạo trên YouTube.
Chương trình Đối tác YouTube (YPP) cho phép người sáng tạo kiếm tiền từ nội dung của họ trên YouTube. Người sáng tạo có thể kiếm tiền từ quảng cáo phân phối trên video của họ và từ người đăng ký YouTube Red xem nội dung của họ. Bạn có thể đăng ký tham gia Chương trình Đối tác YouTube từ tài khoản của mình trong Creator Studio.

Sử dụng màn hình kết thúc và thẻ
Xin lưu ý rằng kênh của bạn cần phải tham gia Chương trình Đối tác YouTube thì mới có thể sử dụng một số tính năng nhất định, chẳng hạn như màn hình kết thúc và thẻ liên kết đến các trang web được liên kết, trang huy động vốn cộng đồng hoặc trang web hàng hóa. Yêu cầu này không bắt buộc các kênh phải kiếm tiền từ bất kỳ video nào. Điều này giúp chúng tôi đánh giá tính hợp lệ của kênh cũng như xác định xem kênh của bạn có tuân thủ Nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi hay không.
 
Khi các yêu cầu về tính đủ điều kiện của Chương trình Đối tác YouTube được cập nhật vào tháng 2 năm 2018, những kênh hiện có quyền sử dụng các tính năng này sẽ vẫn tiếp tục sử dụng ngay cả khi không còn tham gia Chương trình Đối tác YouTube nữa. Chúng tôi sẽ thông báo về cập nhật tại đây nếu tiêu chí đủ điều kiện thay đổi.