Cách kiếm tiền từ video

Cách kiếm tiền từ video

Cách kiếm tiền từ video

Cách kiếm tiền từ video

Truyền thông 247

Truyền thông 247
Truyền thông 247

Vào ngày 16 tháng 1 năm 2018, chúng tôi đã thông báo các yêu cầu hội đủ điều kiện mới cho Chương trình Đối tác YouTube. Khi một kênh đạt được 4.000 giờ xem trong 12 tháng qua và có 1.000 người đăng ký, kênh sẽ được xem xét để tham gia chương trình. Bạn có thể xem thêm chi tiết về Blog sáng tạo trên YouTube.

Chương trình Đối tác YouTube cho phép người sáng tạo kiếm tiền từ nội dung của họ trên YouTube. Người sáng tạo có thể kiếm tiền từ quảng cáo phân phối trên video và từ người đăng ký YouTube Red đang xem nội dung của họ.

Bạn phải hoàn thành 4 bước dưới đây trước khi có thể kiếm tiền từ video. Hãy tìm hiểu về tiêu chí đủ điều kiện và ngưỡng tham gia chương trình.